De marktontwikkelingen vragen steeds meer om borging van de te leveren kwaliteit, veiligheid en milieuaspecten. Hierdoor ontstaan steeds meer certificatieregelingen. Veelal met hetzelfde doel: het naar opdrachtgevers en overheden zekerstellen dat de geleverde producten/diensten voldoen aan wet- en regelgeving. [Lees meer]
 
Hoe gaat Trigade om met deze ontwikkelingen?
De Trigade-adviseurs volgen de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe en bestaande certificeringen nauwgezet. Nieuwe regelingen worden bestudeerd en eigen gemaakt.
Mede dankzij een intensief contact met brancheorganisaties, certificatie-instellingen, en overige specialisten, zorgen de Trigade-adviseurs ervoor, dat projecten praktijkgericht en rendabel verlopen.
 
Enkele voorbeelden van door ons uitgevoerde certificeringstrajecten:
 • GMP diervoedersector;  
 • de handel en productie van mengvoeders en voormengsels;
 • de handel en productie van voedermiddelen;
 • de op- en overslag van voedermiddelen;
 • wegtransport voedermiddelen;
 • Hygiënecode wegtransport levensmiddelen;
 • SCIOS-certificatieregeling onderhoud en inspectie stookinstallaties;
 • Branchegerichte  Toelichting Railinfra (BTR) in combinatie met VCA.
Overige adviesdiensten
Ondernemen wordt steeds complexer, maar blijft boeiend. In hun vele contacten met ondernemers, onder andere tijdens certificeringstrajecten, komen de Trigade-adviseurs ook verbetermogelijkheden en uitdagingen tegen, die niet direct met certificering van doen hebben.
De Trigade-adviseurs hebben voor elk vraagstuk een pragmatische oplossing en zijn u, naast de certificatietrajecten, ook graag van dienst met:
 • het opstellen van ondernemingsplannen;
 • strategiebepaling van  onderneming of een bepaald gebied;
 • begeleiden bij verbeterprocessen;
 • het inspireren, motiveren en coachen van uw medewerkers.

FSC-certificering

FSC is een organisatie die tot doel heeft om verantwoord bosbeheer te stimuleren en heeft hiertoe het FCS-keurmerk in het leven geroepen. Organisaties in de hout- en papierproductie en –verwerkingsindustrie die dit keurmerk willen voeren, dienen aan strikte voorwaarden te voldoen. Daarbij staat de balans tussen de belangen van mensen (People), de belangen van het milieu (Planet) en de economische belangen (Profit) centraal.

FSC-certificering in het kort
Het FSC keurmerk biedt garanties over de herkomst van houtvezels die in het uiteindelijke product zijn verwerkt. Daarom is het noodzakelijk, dat de gehele keten van bedrijven (van bos tot consument) gecertificeerd is. Deze (handels)keten wordt de Chain of Custody genoemd. FSC-certificering zegt dus niets over de ’milieuvriendelijkheid’ van een product, maar meer over de weg naar productie. Het geeft immers zekerheid over de herkomst van de hout- en papierproducten die in het uiteindelijke product zijn verwerkt.
 
Redenen voor FSC-certificering
Bij veel ondernemingen ligt – mede in het kader van MVO – steeds meer het accent op het inkopen van duurzame materialen en producten. FSC-producten worden als duurzaam aangemerkt en kunnen op basis van de certificering ook als ‘goed’ product worden ingekocht. De Nederlandse overheid stimuleert dit en zet daarmee een stevige aanzet tot ondernemen op een meer maatschappelijk verantwoorde manier.
 
Duurzaam inkopen bij overheden
Ook bij (semi-)overheden is een effectief milieubeleid een hot item. Zo dient de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2010 voor 100% duurzaam in te kopen, gemeentelijke overheden voor tenminste 75%, en provincies en waterschappen voor minimaal 50%. Hiervoor zijn zelfs  inkoopcriteria opgesteld. Voor zover er sprake is van producten op basis van hout of papier, geldt dat bij inkoop een FSC- (of PEFC-) certificering vereist is om het product als duurzaam aan te mogen merken.
 
FSC-certificering een must
Levert u aan bedrijven die vorm (gaan) geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of levert uw bedrijf direct of indirect aan overheden? Dan zult u in toenemende mate geconfronteerd worden met het verzoek om FSC-gecertificeerde producten te leveren. Het inkopen van FSC hout en papier om dit vervolgens te bewerken en door te verkopen, is dan niet meer voldoende. Wilt u een product als duurzaam en gecertificeerd verkopen, dan dient uw onderneming als schakel in de FSC-handelsketen gecertificeerd te zijn. Trigade helpt u hier graag bij op weg.

HACCP-certificering

De eisen en normen voor voedselveiligheid en kwaliteit zijn de afgelopen jaren aangescherpt en uitgebreid. Steeds vaker verlangen overheden en afnemers van levensmiddelentoeleveranciers dat ze aan specifieke normen voldoen. Dat is onder andere vastgelegd in de ‘Eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem’, kortweg HACCP genoemd.

Op weg naar HACCP-certificering
Trigade begeleidt u graag bij het opzetten, implementeren en beheren/onderhouden van dit voedselveiligheidssysteem, evenals het uitvoeren van de verplichte audits. Dat alles tegen een vaste prijs en met de garantie op het behalen van het HACCP-certificaat.
 
Primaire doelstelling HACCP-certificering
De voornaamste doelstelling van een HACCP-certificering en het daaraan verbonden voedselveiligheidssysteem is het voorzien in een analyse van de gevaren en de herkenning van plaatsen en processen die kunnen leiden tot besmetting met ziektekiemen.
 
Aspecten HACCP-certificering
Om een HACCP-certificering te kunnen behalen, moet allereerst aan het ‘Basisvoorwaardenprogramma’ worden voldaan. Dit omvat de volgende onderwerpen:

 • primaire productie;
 • inrichting: ontwerp/voorzieningen;
 • procesbeheersing;
 • inrichting: onderhoud/verzorging;
 • inrichting: persoonlijke verzorging;
 • transport;
 • product info/consumentenbewust;
 • training.

 Naast het ‘Basisvoorwaardenprogramma’ is een centrale beschrijving van de bedrijfsprocessen en de inrichting noodzakelijk:

 • risicoanalyses op aandachtsgebieden;
 • vaststellen van Kritische Beheerspunten;
 • beslissen hoe we meten of het goed gaat;
 • actie tevoren vast te stellen bij afwijkingen;
 • resultaten bijhouden van de prestaties;
 • rapporteren van de belangrijkste prestatie-indicatoren.

Erkenning en geldigheid HACCP-certificering
Een HACCP-certificering vindt bij voorkeur plaats door een certificerende instantie (CI) die is goedgekeurd door de Raad Voor Accreditatie. Dit vanwege de (internationale) erkenning. Een HACCP-certificaat is maximaal drie jaar geldig, maar kan steeds opnieuw worden verlengd. Tevens dienen tussentijdse controles (audits) plaatsvinden, die moeten waarborgen dat de voedselveiligheidsnormen voortdurend worden nageleefd.

Klankbord

In hun dagelijkse contacten ervaren de adviseurs van Trigade dat veel ondernemers binnen het MKB vaak een klankbord missen om nieuwe ideeën, twijfels of problemen op effectieve wijze mee te bespreken. Trigade biedt ook hier uitkomst.
 
Vertrouwensadviseur
Trigade bestaat uit een aantal ervaren ondernemers met een groot relatienetwerk. Zij zijn prima in staat zijn om een klankbordfunctie te vervullen en daarmee een sparringpartner van de ondernemer te zijn: ondersteunend, aanvullend en coachend. Zoals een commissaris, maar dan zonder wettelijke rechten en plichten. Echter wel met visie, resultaatgerichtheid en grote betrokkenheid. Een vertrouwensadviseur van Trigade spreekt de taal van de ondernemer, brengt veel praktische ervaring in, is enthousiast en flexibel inzetbaar.
 
Doelgroep
Zowel jonge als ervaren MKB-ondernemers uit velerlei branches behoren tot de doelgroep en kunnen een beroep doen op de vertrouwensadviseur als regulier klankbord. Of u uw bedrijf nog maar net heeft opgestart (of overgenomen), in een groeifase verkeert of het gewoon prettig vindt om uw ideeën te toetsen bij een ervaren ondernemer.
 
De diensten
Belangrijk is dat onze, diensten laagdrempelig zijn en dat ondernemers ter zijde worden gestaan met visie, kennis en ervaring; middels de klankbordfunctie en als gesprekspartner bij o.a. :

 • de ontwikkeling van strategische (ondernemings)plannen;
 • financiële vraagstukken, aanvullend op de accountant;
 • de (ontwikkeling van de) interne organisatiestructuur;
 • commerciële activiteiten en mogelijkheden;
 • personele zaken, waaronder werving & selectie, opleiding & training en ontslag;
 • het verbeteren van bedrijfsprocessen;
 • investeringsbeslissingen;
 • bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging.

De werkwijze
U maakt, als vragende ondernemer, vrijblijvend kennis met de vertrouwensadviseur van Trigade. Alleen als ’het klikt’ worden samen verdere afspraken gemaakt over doelstellingen, verwachtingen, tijdsbesteding, vergoeding en overige belangrijke zaken.

Komo Instal

De certificatieregeling KOMO Instal is een initiatief van Uneto/VNI. Dit sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie en biedt de mogelijkheid van publiekrechtelijke erkenning in relatie tot het bouwbesluit. De regeling past ook goed in de ontwikkeling op het gebied van liberalisering en privatisering van de netwerksector, waartoe onder andere energie en water behoren.
 
Aspecten KOMO Instal-certificering
Om een KOMO Instal-certificaat te kunnen behalen, dienen een aantal zaken binnen het installatiebedrijf te worden geregeld:

reikwijdte van het certificaat: water, gas en/of elektriciteit
eisen te stellen aan installaties.
eisen te stellen aan het proces:
    •    projectvoorbereiding;
    •    aansluiting op het distributienet;
    •    gereedmelding;
    •    risicoanalyse en beheersplan (water).
eisen te stellen aan het installatiebedrijf:
    •    vergunning;
    •    personeel;
    •    meet- en beproevingsmiddelen.
eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking:
    •    kwaliteitsbeleid;
    •    verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vakbekwaamheden;
    •    IKB-schema;
    •    beschrijving van procedures;
    •    procedure-eisen.

Erkenning en geldigheid KOMO Instal-certificering
KOMO Instal-certificering mag uitsluitend plaatsvinden door een door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde instelling. Het KOMO Instal-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Tussentijdse controles (audits) moeten borgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden nageleefd.

Maatwerk trainingen

Trigade biedt bovendien maatwerk op het gebied van training en coaching, geschikt voor alle groepen (afdelingen, units etc.) die effectiever willen presteren en samenwerken. De trainings- en coachingstrajecten worden volledig afgestemd op uw behoeften en doelstellingen. Datzelfde geldt voor de tijdsduur en data van de training.

Inhoud trainingstraject
Tijdens een (vrijblijvend) intakegesprek worden uw behoeften en doelstellingen geïnventariseerd. Aan de hand hiervan wordt een bedrijfsspecifiek programma samengesteld, dat kan bestaan uit:

 • Onderdelen van trainingen:
  persoonlijke effectiviteit’, ‘resultaatgericht verkopen’ en/of ‘effectief leidinggeven’.
 • Teambuilding trainingsactiviteiten:
  met onderwerpen als: evenwichtige rolverdeling, duidelijke doelstellingen, openheid en confrontatie, ondersteuning en vertrouwen, samenwerking en conflicthantering, goede procedures, juiste stijl van leidinggeven, geregelde evaluatie, individuele ontwikkeling, goede relaties tussen teams onderling, effectieve communicatie.
 • Buitenactiviteiten (‘outdoor’):
  uw boodschap op een leuke en gedenkwaardige manier onder de aandacht brengen middels een training in de buitenlucht.

Tarief trainingstraject
Op basis van uw globale wensen geeft Trigade een goede indicatie af. Na het intakegesprek wordt de exacte investering overeengekomen.

Certificaat
Alle deelnemers aan de bedrijfsspecifieke training & coaching ontvangen een certificaat van deelname.

Trigade en maatwerk in training & coaching
De docenten van Trigade zijn deskundig en beschikken over een ruime ervaring. Het is hun doel om een training & coaching te geven die praktijk- en prestatiegericht is. Een training bovendien waarbij bovenal uw specifieke doelstellingen worden gerealiseerd.

OHSAS 18001-certificering

De OHSAS 18001 is een internationale norm en staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’.  Vrij vertaalt een beoordelingsnorm voor de beheersing van de gezondheid en veiligheid binnen ondernemingen. Het is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en is op alle soorten van bedrijven van toepassing.

OHSAS 18001-certificering en integratie  
OHSAS 18001 geeft de eisen weer voor een arbomanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om de beheersing van arborisico’s te waarborgen en om ongevallen, ziekteverzuim en/of gezondheidsschade te voorkomen. Een OHSAS 18001-gecertificeerd bedrijf toont aan dat:

 • voldaan wordt aan de (Arbo-)wet;
 • de arbeidsomstandigheden goed zijn geregeld;
 • de risico’s proactief geïnventariseerd en geëvalueerd worden;
 • medewerkers worden aangezet om te leren van ervaringen.

De structuur van de OHSAS 18001 is identiek aan die van ISO 9001 en ISO 14001, waardoor de integratie van verschillende standaarden in één managementsysteem mogelijk is.  

Aspecten OHSAS 18001-certificering
De norm OHSAS 18001 behandelt de volgende onderwerpen:

een arbobeleid moet zijn vastgesteld en goedgekeurd
planning:
    •    de continue identificatie van gevaren, risicobeoordeling en beheersing;
    •    het voldoen aan wettelijke en andere eisen;
    •    de vastlegging van doelstellingen;
    •   de vaststelling van programma’s voor arbomanagement.
implementatie en uitvoering:
    •    structuur en verantwoordelijkheid;
    •    opleiding, bewustzijn en bekwaamheid;
    •    overleg en communicatie;
    •    documentatie;
    •    beheer van documenten;
    •    beheersing van werkzaamheden;
    •    voorbereid zijn en reageren op noodsituaties.
controle en corrigerende maatregelen:
    •    prestatiemeting en monitoring;
    •    ongevallen, incidenten, afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen;
    •    registraties en registratiebeheer;
    •    audits;
    •   directiebeoordeling.

Risico-inventarisatie en evaluatie

De Risico-inventarisatie en evaluatie is de basis voor het arbobeleid van een bedrijf en richt zich op de belangrijkste knelpunten in de arbeidsomstandigheden. De RI&E signaleert niet alleen de problemen, maar verschaft ook een passende oplossing en geeft aan wat er verder nodig is binnen de wettelijke bepalingen. Alle bedrijven met personeel zijn door de Arbo-wet wettelijk verplicht gesteld te beschikken over een VCA-certificering.

Aspecten Risico-inventarisatie en evaluatie
Om een goede Risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen uitvoeren en vastleggen, zijn gesprekken met het management en de medewerkers noodzakelijk. Tevens is een inventarisatie van risico's op de werkplekken noodzakelijk. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten:

het VGM-beleid van de directie:
    •    de communicatie over dit beleid;
    •    ongevallen en beroepsziekten;
    •    ziekteverzuim.
de veiligheid van uw medewerkers:
    •    veilige werkplekken;
    •    risicovolle taken/instructies;
    •    veiligheidsvoorzieningen op machines en gereedschappen;
    •    persoonlijke beschermingsmiddelen;
    •    gevaarlijke stoffen;
    •    noodsituaties, EHBO- en brandblusmiddelen.
het welzijn van uw medewerkers:
    •    voldoende afwisseling en contacten tijdens het werk;
    •    minderheidsgroeperingen;
    •    agressie en intimidatie op de werkplek.
milieu:
    •    voorzieningen ter bescherming van het milieu;
    •    gescheiden afvalopslag en -verwijdering.
 
Toetsing Risico-inventarisatie en evaluatie
Kerndeskundigen toetsen de uitgevoerde Risico-inventarisatie en evaluatie. Vervolgens controleert de Arbeidsinspectie steekproefsgewijs op de naleving van de Arbo-wet.

VCA-opleidingen

De managementsystemen VCA en VCU verplichten gecertificeerde bedrijven, dat de operationeel uitvoerende medewerkers in het bezit dienen te zijn van een VCA erkend diploma. Trigade leidt medewerkers hiervoor op en werkt voor de examens samen met erkende instellingen, die het VCA-diploma mogen afgeven. De cursussen omvatten een aantal interactieve sessies, waarbij de deelnemers op praktische wijze worden betrokken. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.


Locatie VCA-opleiding
Als het even kan wordt de VCA-opleiding en het examen georganiseerd in uw bedrijf of in de nabije omgeving.

Cursus Basisveiligheid (B-VCA)
De opleiding B-VCA is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van alle operationele medewerkers op een goed niveau te brengen en is verplicht voor alle medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn van het gecertificeerde bedrijf. In het programma komen alle relevante onderwerpen aan de orde. Onder meer:

 • arbeidsomstandigheden en wetgeving;
 • risico's en beheersmaatregelen;
 • brand en explosiegevaar;
 • besloten ruimten;
 • gereedschappen en machines.
Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
De opleiding VOL-VCA is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van alle operationeel leidinggevenden op een goed niveau te brengen en een goede integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen. De cursus is verplicht voor alle operationeel leidinggevenden en voor de VGM-functionaris van VCA-gecertificeerde bedrijven. Alsmede voor leidinggevenden, intercedenten en de V&G-functionaris bij VCU-gecertificeerde bedrijven (VIL-VCU). In het programma komen alle relevante onderwerpen aan de orde. Onder meer:
 • de Arbo-wet;
 • veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
 • bedrijfsnoodplan;
 • risicobronnen;
 • werken op hoogte.

VCU-certificering

VCU-certificering is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: werken in fabrieken, installaties, werkplaatsen en op projectlocaties.

Certificering
VCU-certificering kan behaald worden, nadat een omschreven systeem door het uitzend- en detacheringsbureau is opgezet en geïmplementeerd. Het VCU-certificaat biedt zowel de inlener, als de uitzendkracht, de zekerheid dat alle aspecten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek, voorafgaand aan de uitzending voldoende aandacht hebben gekregen.

Aspecten VCU-certificering
De VCU Checklist behandelt de volgende onderwerpen :

 • veiligheid- en gezondheidsbeleid en organisatie;
 • risico-inventarisatie en evaluatie;
 • selectie, gegevens- en documentbeheer van uitzendkrachten
 • voorlichting en instructie aan uitzendkrachten;
 • melding, registratie en onderzoek van incidenten/ongevallen;
 • bedrijfsgezondheidszorg.