Stap 1: Inventariseren

Het doel is dat Trigade een goed beeld krijgt van uw organisatie. Interviews vinden plaats met de sleutelfunctionarissen. Deze gesprekken zijn gericht op:
 
·         inventarisatie van de werkwijze en bedrijfsorganisatie
·         toetsing van de huidige situatie.
·         evaluatie van de ondernemingsgebieden.
·         aangeven van knelpunten en oplossingen.
 
Vervolgens wordt getoetst in hoeverre de huidige systemen en procedures functioneren. Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze nog te ontwikkelen procedures kunnen worden ingevoerd.

Efficiency en een praktische opzet vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.