Trigade Iso 9001 2Van ‘in het bedrijf werken’ naar ‘aan het bedrijf werken’

Sinds 15 september dit jaar is de hernieuwde norm ISO 9001: 2015 een feit. Vanaf deze datum zijn certificaten die gebaseerd zijn op ISO 9001: 2008, nog maximaal drie jaar geldig. Een aantal organisaties stapte al over en de geluiden zijn positief!

In de hernieuwde norm ISO 9001: 2015 ligt de focus op de risico’s en kansen van een organisatie. Een van de speerpunten daarbij is ‘risicogebaseerd denken’. Zo stelt de norm onder andere dat ‘gevaren’ geïdentificeerd dienen te worden, risico’s en kansen bepaald dienen te worden en dat (preventieve) maatregelen bepaald, ingevoerd, geëvalueerd en toegepast moeten worden.

Positieve geluiden
Voor onze opdrachtgevers – veelal ondernemers in het midden- en kleinbedrijf – is dit onderwerp uiteraard helemaal niet nieuw. Dagelijks wegen zij risico’s af en beoordelen zij kansen. Alleen de gestructureerde manier waarop het gebeurt in de nieuwe norm en de monitoring ervan is nieuw. De eerste praktijkervaringen van mkb’ers met dit normelement zijn dan ook ronduit positief. Mits de risicoanalyse pragmatisch wordt opgesteld, ervaren ondernemers de uitvoering als zinvol, praktisch en zeer herkenbaar.

De valkuil
De grote valkuil zit dan ook niet in de risicoanalyse zelf, maar in de monitoring van de belangrijkste vastgestelde risico’s en kansen. Dit gebeurt aan de hand van prestatie-indicatoren, die periodiek dienen te worden geanalyseerd en geëvalueerd. Daardoor kunnen organisaties, indien nodig, tijdig bijsturen en effectieve maatregelen treffen om risico’s tot een minimum te beperken en kansen optimaal te benutten. Veel directieleden en managers hebben het echter veel te druk met allerlei uitvoerende taken, waardoor dit soort managementtaken in het gedrang komt.

Alles onder controle
Het is dus van groot belang om niet te ambitieus van start te gaan. Bepaal wat de belangrijkste indicatoren en afgeleide doelstellingen zijn, houd het beperkt tot een minimum en houd het werkbaar door een goede meetmethode vast te stellen. Daarmee zet je het kwaliteitsmanagementsysteem in als een effectieve managementtool die op eenvoudige wijze in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd kan worden. Een handvat dat het voor directieleden en managers mogelijk maakt om vooral ‘aan het bedrijf te werken’ (managementtaken) in plaats van ‘in het bedrijf’ (uitvoerende taken). Trigade helpt u hierbij graag op weg.

Auteur: Tony van der Geld, Adviseur Trigade ‘s-Hertogenbosch