CO2-Prestatieladder (CO2-bewust handelen)

CO2-Prestatieladder
CO2-bewust handelen

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.
 
Uitgangspunten CO2-Prestatieladder
Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:
maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie; minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.
De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.
 
De CO2-Prestatieladder in het kort
Het doel van de CO2-Prestatieladder is om:

  • bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen;
  • permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
  • bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • de verworven kennis transparant te delen;
  • en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor wie is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is interessant voor bedrijven die onderdeel uitmaken van de gehele keten verbonden aan Prorail en Rijkswaterstaat, maar inmiddels ook daarbuiten. Ook andere opdrachtverleners hebben het voordeel en de kracht van de CO2-Prestatieladder onderkend en hebben dit opgenomen in het aanbestedingsproces.

Inzet wordt beloond
De CO2-Prestatieladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs.