ISO 14001 (milieumanagement)

ISO 14001-certificering
Milieumanagement

ISO 14001 is een van de normen van de wereldwijd erkende ISO 14000-serie. De ISO-14001-certificering toont aan dat binnen een organisatie de milieurisico’s beheerst en – indien mogelijk – verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet wettelijk verplicht, maar wordt door grotere bedrijven en overheden wel vaak opgevoerd als eis bij aanbesteding.

Op weg naar ISO 14001-certificering
Trigade begeleidt u graag bij het opzetten, implementeren en beheren/onderhouden van dit milieumanagementsysteem, evenals het uitvoeren van de verplichte audits. Dat alles tegen een vaste prijs en met de garantie op het behalen van de ISO 14001-certificering.

De Nederlandse norm ISO 14001 is een door de International Organization for Standardization (ISO) goedgekeurde vertaling van de internationaal (wereldwijd) erkende norm ISO 14001. In Nederland houdt de Raad voor Accreditatie (RVA) toezicht op de verstrekking van de certificaten.
Dit betekent dat een in Nederland, onder auspiciën van de RVA, afgegeven certificaat een wereldwijde erkenning heeft.

Primaire doelstelling ISO 14001-certificering
De voornaamste doelstelling van ISO 14001-certificering en het daaraan verbonden milieumanagementsysteem is het verhogen van het milieubewustzijn van het bedrijf middels het in kaart brengen van de voornaamste milieuaspecten en -effecten binnen de bedrijfsvoering.

Aspecten ISO 14001-certificering
 Een systeem op basis van de normversie ISO 14001 laat zich uitstekend integreren in een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Normaspecten bij ISO 14001-certificering zijn:

– algemene eisen te stellen aan het milieumanagementsysteem
– milieubeleid
– planning:

  • risicoanalyse;
  • maatschappij / (branche) convenanten;
  • milieudoelstellingen;

– implementatie en uitvoering
– meten en vervolgmaatregelen:

  • meten en analyseren;
  • correctieve en preventieve acties;

– interne audits.

  • beoordelen effectiviteit milieumanagementsysteem:
  • management review.

Erkenning en geldigheid ISO 14001-certificering
Een ISO 14001-certificering vindt bij voorkeur plaats door een certificerende instantie (CI) die is goedgekeurd door de Raad Voor Accreditatie. Dit vanwege de (internationale) erkenning. Het certificaat is maximaal drie jaar geldig, maar kan steeds opnieuw worden verlengd. Tussentijdse controles (audits) moeten waarborgen dat de norm wordt nageleefd en dat er sprake is van continue verbetering.