Risico-inventarisatie en evaluatie

De Risico-inventarisatie en evaluatie is de basis voor het arbobeleid van een bedrijf en richt zich op de belangrijkste knelpunten in de arbeidsomstandigheden. De RI&E signaleert niet alleen de problemen, maar verschaft ook een passende oplossing en geeft aan wat er verder nodig is binnen de wettelijke bepalingen. Alle bedrijven met personeel zijn door de Arbo-wet wettelijk verplicht gesteld te beschikken over een VCA-certificering.

Aspecten Risico-inventarisatie en evaluatie
Om een goede Risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen uitvoeren en vastleggen, zijn gesprekken met het management en de medewerkers noodzakelijk. Tevens is een inventarisatie van risico’s op de werkplekken noodzakelijk. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten:

het VGM-beleid van de directie:
    •    de communicatie over dit beleid;
    •    ongevallen en beroepsziekten;
    •    ziekteverzuim.
de veiligheid van uw medewerkers:
    •    veilige werkplekken;
    •    risicovolle taken/instructies;
    •    veiligheidsvoorzieningen op machines en gereedschappen;
    •    persoonlijke beschermingsmiddelen;
    •    gevaarlijke stoffen;
    •    noodsituaties, EHBO- en brandblusmiddelen.
het welzijn van uw medewerkers:
    •    voldoende afwisseling en contacten tijdens het werk;
    •    minderheidsgroeperingen;
    •    agressie en intimidatie op de werkplek.
milieu:
    •    voorzieningen ter bescherming van het milieu;
    •    gescheiden afvalopslag en -verwijdering.
 
Toetsing Risico-inventarisatie en evaluatie
Kerndeskundigen toetsen de uitgevoerde Risico-inventarisatie en evaluatie. Vervolgens controleert de Arbeidsinspectie steekproefsgewijs op de naleving van de Arbo-wet.